Nữ sinh hỗn chiến ngay lớp học

Một nữ sinh đã túm tay nữ sinh khác, tát  liên tục vào nữ sinh này, nhưng vụ đánh nhau này lại được các học sinh khác cổ vũ và có những lời lẽ kích động.

hỗn chiến ngay lớp học

Nữ sinh hỗn chiến ngay lớp học

Add Comment