Lịch nộp báo cáo cho cơ quan thuế năm 2017

Việc lịch nộp thuế năm nay có những thông báo khác so với các năm, tuy vậy nói chung việc nộp thuế thường được các cơ quan thuế thông báo nhằm hạn chế những doanh nghiệp nộp chậm và bị phạt, ngoài ra các bạn có thể theo dõi lịch này có thể giúp các bạn nộp đúng hạn mà không lo bị phạt.

Lịch nộp báo cáo cho cơ quan thuế năm 2017.

lịch nộp thuế

ụ thể quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế trong năm:

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2017
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Bảng chi tiế

lịch nộp thuế

Tháng Thời hạn nộp Dành cho DNnộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý Dành cho DNnộp Thuế GTGT theoTháng
1 20/1/2017 Tờ khai Thuế GTGT T12/2016Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)
30/1/2017

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

2 20/2/2017 Tờ khai Thuế GTGT T1/2017Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)
3 20/3/2017 Tờ khai Thuế GTGT T2/2017Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)
 

30/3/2017

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

 

4 20/4/2017 Tờ khai Thuế GTGT T3/2017Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)
30/4/2017 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017
5 20/5/2017 Tờ khai Thuế GTGT T4/2017Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)
6 20/6/2017 Tờ khai Thuế GTGT T5/2017Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)
7 20/7/2017 Tờ khai Thuế GTGT T6/2017Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)
30/7/2017  Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017
8 20/8/2107 Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)
9 20/9/2017 Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)
10  20/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT T9/2017Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)
30/10/2017

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017
11 20/11/2017 Tờ khai Thuế GTGT T10/2017Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)
12 20/12/2017 Tờ khai Thuế GTGT T11/2017Tờ khai Thuế TNCN T11/2017  (nếu có

lịch nộp thuế

Kế toán các doanh nghiệp kê khai vui lòng ghi nhớ để thực hiện Lịch nộp báo cáo thuế năm 2017.

Trân trọng cám ơn !

lịch nộp thuế

Nếu các bạn muốn file word để ghi nhớ các bạn có thể xem link tải tại bên dưới để ghi nhớ.

FIle lịch báo cáo thuế.

 

Add Comment